16/10 2023

Nova convocatòria per l'adjudicació dels locals M i K

Nova convocatòria per l'adjudicació dels locals M i K

Les presents bases tenen com a objecte regular la cessió, per a l'ús privatiu de béns de domini públic mitjançant concurs, de dos locals del Viver d'Empreses, situat a l'Avinguda Lluís Companys núm. 61-63, de Vilablareix.
Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar projectes empresarials presentats per persones emprenedores per ocupar un local, que a continuació detallem:
Locals Superfície útil Renda Base mensual
             57,11 m2                   285,55€
M              123,35 m2                 616,75€
L'objecte d'aquesta concessió demanial és l'adjudicació, mitjançant procediment obert, de l'ús privatiu per a la generació d'activitat econòmica en el municipi de Vilablareix

Va del dia 16 d'octubre fins el 31 d'octubre

Els criteris que es tindran en compte a l'hora de seleccionar les sol·licituds per la utilització dels
locals per a la generació d'activitat econòmica seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d'acord amb la ponderació màxima que es detalla per a cadascun d'ells:
a) Viabilitat del projecte d'implantació

...
26/09 2023

5 webinars per millorar l'atracció de talent

En l'actual món laboral altament competitiu, l'atracció de talent és més crucial que mai. Les empreses que poden identificar i atreure professionals talentosos tenen una clara avantatge competitiva. Per aquest motiu us volem  compartir una selecció d'emocionants webinars que us ajudaran a millorar les vostres estratègies d'atracció de talent.

Enllaç al canal de youtube

 

05/09 2023

Programa TU + 1 facilita als autònoms la contractació indefinida d’un treballador/a

El programa TU + 1 facilita als autònoms la contractació indefinida d’un treballador/a sempre i quan aquest no tingui cap treballador al seu càrrec. La subvenció arriba gairebé als 20.000 euros.

Qui se’n pot beneficiar?

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.
 

Import de l’ajut

Un màxim de 19.745 euros, per a contractes a jornada completa.

 

Termini de la convocatòria

Del 5 al 28 de setembre.

 

Les persones que ho sol·licitin, quins requisits han de complir?

  • Les persones autònomes han d’estar donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una mutualitat, per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  • En cas de societats limitades unipersonals, cal estar inscrita en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut per un període mínim d’un
...