05/09 2023

Programa TU + 1 facilita als autònoms la contractació indefinida d’un treballador/a

El programa TU + 1 facilita als autònoms la contractació indefinida d’un treballador/a sempre i quan aquest no tingui cap treballador al seu càrrec. La subvenció arriba gairebé als 20.000 euros.

Qui se’n pot beneficiar?

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.
 

Import de l’ajut

Un màxim de 19.745 euros, per a contractes a jornada completa.

 

Termini de la convocatòria

Del 5 al 28 de setembre.

 

Les persones que ho sol·licitin, quins requisits han de complir?

  • Les persones autònomes han d’estar donades d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o a una mutualitat, per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  • En cas de societats limitades unipersonals, cal estar inscrita en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els 6 mesos anteriors.
  • Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.
  • Sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i s’ha de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució d’atorgament.
  • Se subvenciona contractes de treball indefinit, durant un període mínim temporal de 18 mesos, d’una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

Més informació i tràmit de sol·licitud