08/04 2020

Mesures de suport per a Autònoms (COVID-19)

informació actualitzada a 16/04/2020

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

Per a treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera forçada o quan la seva facturació en el mes que sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior. Complint els requisits següents:

• Afiliat i en alta al RETA

• Acreditació de la reducció de la seva facturació

• Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent es farà invitació al pagament, en el termini de 30 dies

Font: Article 17, del Reial Decret Llei 08/2020, del 17 de març

Més informació a: https://revista.seg-social.es/2020/03/18/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-extraordinaria-para-autonomos/

 

MORATÒRIA DE DEUTES TRIBUTARIS I REBUTS DE SUBMINISTRAMENTS

• Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i d’ingrés de les quals estigui comprès entre la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i el dia 30/05/2020.

Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, del 12 de març

• Suspensió en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma.

Font: Article 14, del Decret Llei 07/2020, del 17 de març

• S’incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua pels usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders. Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig.

Font: Acord de Govern, 24/03/2020

Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris, corresponents als immobles destinats a l’activitat comercial desenvolupada per part d’empresaris i professionals.

Font: Article 19, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març

• S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos als autònoms que ho sol·licitin, mitjançant el “Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED o per Sistema SEDESS)”. Si es concedeix, aquest ajornament afectarà als pagaments en període de meritació comprés entre abril i juny de 2020.

Font: Articles 34 i 35, del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març

• Es flexibilitzen els contractes d’aigua, llum i gas, permetent als autònoms suspendre o modificar, de manera temporal, els contractes de subministres per a ajustar-los a les noves necessitats de consum donades per l’estat d’alarma. Al finalitzar l’estat d’alarma, es podrà demanar la reactivació o reajustament dels contractes, en un termini de 3 mesos.

Font: Articles 42, 43,44, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març

 

AJUT PER A AUTÒNOMS

El Departament en matèria de treball ha aprovat una partida pressupostària de 7,5 milions d’€ per atorgar una prestació fins al seu exhauriment. Aquesta prestació econòmica té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona físic. Es preveu que aquesta línia d’ajuts pugui beneficiar 4.500 persones treballadores autònomes, fins que s’esgoti el pressupost. L’import de l’ajut serà de fins a 2.000 €.

La sol·licitud de la prestació s’ha de tramitar telemàticament, a través del formulari de sol·licitud disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonomsafectats-coronavirus) o en el portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus) El període per demanar la prestació és del 6 d’abril al 5 de maig i els requisits són les següents:

• Ser persona treballadora autònoma persona física.

• No disposar d’altres fonts d’ingressos alternatives.

• Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

• Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre de 2020.

• Tenir el domicili fiscal a Catalunya.

• En el cas de persones joves que hagin estat beneficiàries de l’ajuda regulada a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, només podran accedir a l’ajuda aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajuda atorgada a la mencionada subvenció.

• Haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del RD 463/2020, de 14 de març.

• Acreditar pèrdues econòmiques involuntàries el març de 2020 en comparació en el mes de març de l’any anterior

• Dret a la percepció del bons social per part dels treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19.

• Tindran consideració de consumidors vulnerables en la seva residència habitual els autònoms que tinguin dret a la prestació per cessament total de l’activitat professional o per haver vist en el mes anterior en el que es sol·licita el bons social reduïda en, al menys, un 75% en relació la mitja de facturació del semestre anterior.

Font: Article 28, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març

 

TIPUS DE FINANÇAMENT

• S’ha creat una línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100.000 milions d’euros. L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes; per la resta d’empreses cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.

• Els interessats tenen temps fins el 30/09/2020 per sol·licitar la garantia per a les seves operacions, a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els acords de col·laboració.

• Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros.

Fonts: Articles 29 i 30, del Reial Decret Llei 08/2020, del 17 de març; Consejo de Ministros, 24/03/2020

• Activació del segon tram de la Línia d’Avals, de 20.000 milions d’euros, destinats íntegrament a pimes i autònoms. Font: Acord Consell de Ministres, 10 d’abril