08/04 2020

Mesures de suport per a Empreses (COVID-19)

informació actualitzada a 16/04/2020

 

MANTENIMENT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

• Si treballes per la Generalitat, aquesta es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels teus treballadors/es. Inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic. Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio

• També s’amplia l’àmbit de les indemnitzacions per al cas que s’hagin de suspendre contractes i s’inclouen les despeses de lloguers i costos de manteniment d’instal·lacions i equips durant el període de suspensió. Font: Acord de Govern, 24/03/2020

 

MESURES PER A LA PROTECCIÓ I EL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ

• S’agilitza el procediment d’autorització d’ERTOs amb l’objecte de mantenir l’ocupació una vegada hagi finalitzat la crisi sanitària.

• Aprovació de mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major. Font: Article 22, del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març

• L’Estat es compromet a fer-se càrrec de les prestacions per desocupació de les persones treballadores afectades per un ERTO; la gestió d’aquesta prestació es tramitarà entre l’empresa i el SEPE.

Accés al tràmit: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-dereduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=

 

REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Si has dut a terme ERTOs per força major i ets una empresa amb menys de 50 treballadors, tens una exoneració del pagament del 100% a la Seguretat Social. Per la resta d’empreses, tens una exoneració del pagament del 75% per a alleujar els costos, a la vegada que s’incentiva el manteniment del capital humà ja format. Font: Article 24, del Reial Decret Llei 08/2020, del 17 de març

 

SERVEI D’ATENCIÓ DIGITAL D’INFORMACIÓ

El Departament d’Empresa i Coneixement disposa d’un servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l’Estat per fer front a la situació excepcional d’estat d’alarma provocada pel coronavirus SARSCOV-2. Més informació: http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

 

MORATÒRIA DE DEUTES TRIBUTARIS I REBUTS DE SUBMINISTRAMENTS

• Es concedeix l’ajornament del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i d’ingrés de les quals estigui comprès entre la data d’entrada en vigor del Reial Decret 7-2020 i el dia 30/05/2020. Font: Article 14, del Reial Decret Llei 07/2020, del 12 de març

• Suspensió dels terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins qui finalitzi l’estat d’alarma. Font: Article 14, del Decret Llei 07/2020, del 17 de març

• S’incorpora una reducció del 50% del cànon de l’aigua pels usuaris industrials (i activitats econòmiques) i ramaders. Aquesta reducció s’aplicarà durant dos mesos, des de l’1 d’abril al 31 de maig. Font: Acord de Govern, 24/03/2020

• Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris, corresponents als immobles destinats a l’activitat comercial desenvolupada per part d’empresaris. Font: Article 19, del Reial Decret Llei 11/2020, de l’1 d’abril

• S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de 6 mesos a les empreses que ho sol·licitin, mitjançant el “Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED)”. Si es concedeix, aquest ajornament afectarà als pagaments en període de meritació comprés entre abril i juny de 2020. Font: Articles 34 i 35, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març

• Es flexibilitzen els contractes d’aigua, llum i gas, permetent a les empreses suspendre o modificar, de manera temporal, els contractes de subministres per a ajustar-los a les noves necessitats de consum donades per l’estat d’alarma. Al finalitzar l’estat d’alarma, es podrà demanar la reactivació o reajustament dels contractes, en un termini de 3 mesos. Font: Articles 42, 43,44, del Reial Decret Llei 11/2020, del 31 de març

 

TIPUS DE FINANÇAMENT

S’ha creat una línia d’avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100.000 milions d’euros. L’aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes; per la resta d’empreses cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.

• Els interessats tenen temps fins el 30/09/2020 per sol·licitar la garantia per a les seves operacions, a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els acords de col·laboració.

• Ampliació de les línies de l’ICO en 10.000 milions d’euros. Fonts: Articles 29 i 30, del Reial Decret Llei 08/2020, del 17 de març; Consejo de Ministros, 24/03/2020

• Activació del segon tram de la Línia d’Avals, de 20.000 milions d’euros, destinats íntegrament a pimes i autònoms. Font: Acord Consell de Ministres, 10 d’abril

 

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

• S’eleva del 75% al 80% el risc que assumirà el Govern a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis en relació amb la línia de 1.000 milions d’€ per proveir liquiditat a les empreses afectades.

• Es concreta que dels 750M d’€ que garantiran l’ICF i Avalis, un total de 188M es destinaran a constituir un fons de garantia. Font: Acord de Govern, 24/03/2020

• Les empreses interessades poden dirigir-se a la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec i seran aquestes les encarregades de posar-se en contacte amb l’ICF o Avalis per a la gestió de l’aval. Font: http://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/Mesures-adoptades-per-lICF-davant-la-situacio-derivada-del-COVID-19