26/09 2018

Tarifa plana autònom 2 anys per a municipis petits

Tarifa plana durant 2 anys per als autònoms de municipis petits.


Els nous autònoms de municipis de menys de 5.000 habitants podran beneficiar-se del pagament de la tarifa plana de 50 € durant 24 mesos, coneguda com "tarifa plana rural".
Per beneficiar-se d'aquest període addicional de tarifa plana, els autònoms hauran d'acreditar:

- Que estan empadronats en un municipi de menys de 5.000 habitants, en la data d'alta en el RETA.

-Estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris de la AEAT o de les Hisendes Forals.

-Mantenir l'alta en l'activitat autònoms en el municipi en els dos anys següents de l'alta en el RETA y està empadrona en el municipi els següents 4 anys de l'alta.

Llegir mes

 Tarifa plana autonoms 2 anys